Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-600 Oświęcim
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • UWAGA

    Informujemy,że Brama „A” w ROD oraz furtka przy bramie zostają zamknięte od08.11.2022 do odwołania. Parking przy bramie oraz śmietnik będą nieczynne. Wjazd na teren ROD odbywać się będzie tylko bramą „B”, od ul. Ogródkowej. Ruch pieszy do sektora A możliwy będzie tylko furtkami od strony parkingu przy odpadach zielonych.    Ze względów bezpieczeństwa, na czas budowy odcinka drogi S1 prosimy o unikanie poruszania się pieszego, rowerowego czy samochodowego po terenie budowy.

    Czytaj więcej...

Warunki techniczne podłączenia prądu

Dla odbiorców sieci elektroenergetycznej

w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Stare Stawy” w Oświęcimiu

1. Wymagana minimalna głębokość wykopu pod kabel 0,7 m a na trasie ułożenia uziemienia głębokość wykopu minimum 0,8 m

2. Wykop musi być kopany według wskazówek Elektryka ROD w linii prostej, drogą najkrótszą od altany do altany lub od złącza kablowego do altany. Zmiany kierunku przebiegu kabla muszą następować pod kątem prostym.

3. Miejsce skąd nastąpi podłączenie do sieci określa Zarząd ROD. Trasę przebiegu kabla wyznacza Elektryk ROD.

4. Prawidłowość wykopania stwierdza Elektryk ROD lub osoba upoważniona przez Zarząd.

5. Zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania wykopu w pobliżu złącz kablowych lub puszek przyłączeniowych – możliwość uszkodzenia kabli będących w ziemi.

6. Podłączenia dokonuje się kablem miedzianym YKY 5x6 mm2

7. W przypadku przechodzenia trasy kablowej pod drogą lub ścieżką ogrodową konieczne jest prowadzenie kabla w rurze osłonowej według wskazówek Elektryka ROD.

8. Uziemienie wykonuje się płaskownikiem ocynkowanym 3x30 mm o długości min. 6 m. Płaskownik układa się w wykopie przed ułożeniem kabla i przysypuje warstwą ziemi (około 10 cm).

9. Ułożenie kabla i uziemienia odbiera Elektryk ROD lub osoba upoważniona przez Zarząd.

10. Należy pozostawić zapas kabla nad ziemią konieczny do wykonania podłączeń w puszkach – ok. 30 cm powyżej zamontowanej puszki. Płaskownik uziemiający powinien kończyć się pod puszką lub na jej wysokości.

11. Po odebraniu ułożenia kabla i uziemienia zasypuje się wykop 30 cm warstwą ziemi i układa taśmę ochronną, następnie wykop zasypuje się całkowicie.

12. Puszki przyłączeniowe montuje się na wysokości 0,7 m nad powierzchnią ziemi. Stosuje się puszki hermetyczne o wymiarach 25 x 20 cm lub inne dopuszczone do montażu przez Elektryka ROD. Do puszki po zamontowaniu musi być łatwy dostęp, nie mogą być w żaden sposób zakryte lub zabudowane. Przewody do puszek musza być doprowadzone z dołu lub z boku. Nie wolno doprowadzać przewodów od góry puszki. Przewody powinny być wprowadzane przez odpowiednie dławiki według zaleceń Elektryka.

13. Kabel od poziomu dna wykopu do puszki przyłączeniowej musi być prowadzony w rurze ochronnej PCV.

14. Z puszki przyłączeniowej do licznika wymagany jest kabel YKY o przekroju minimalnym 3x2,5 mm2

15. Wszystkie kable zakupione w zakresie własnym przez działkowców zatwierdza do użycia Elektryk ROD.

16. Do rozliczania energii elektrycznej stosuje się liczniki jednofazowe zakupione przez Zarząd ROD lub użytkownika działki. W przypadku dostarczenia przez użytkownika licznik musi posiadać nienaruszone plomby legalizacyjne i aktualne świadectwo legalizacji. Liczniki zakupione przez użytkownika dopuszcza do montażu Elektryk ROD.

17. Do liczników stosuje się tablicę pod licznikową z miejscem na zabezpieczenia typu „S” przystosowaną do plombowania.

18. Do zabezpieczenia instalacji montuje się wyłączniki instalacyjne nad prądowe typu „S”. Przed licznikiem S-301 B 16A ; za licznikiem S-301 B 10A.

19. Instalację zabezpiecza się wyłącznikiem różnicowoprądowym klasy B o prądzie wyłączenia 30 mA

20. Dopuszcza się montaż dodatkowych zabezpieczeń na dodatkowe obwody odbiorcze. Zabezpieczenia nie mogą być większe niż 10A

21. Sposób podłączenia układu pomiarowego z zabezpieczeniami określa Elektryk ROD

22. Na wszystkich elementach drewnianych lub drewnopochodnych elementy instalacji elektrycznej (puszki, gniazda, wyłączniki, licznik z zabezpieczeniami) należy bezwzględnie montować na podkładzie z blachy. Powyższe stosuje się również na innych materiałach w przypadku zalecenia przez Elektryka ROD.

23. Wykonanie przyłącza (wykopy, ułożenie bednarki i kabla, zasypanie, montaż puszki przyłączeniowej, wykonanie złączy w puszce) oraz instalacji wewnątrz altany (montaż tablicy licznikowej, zabezpieczeń, licznika, obwiązanie przewodami układu pomiarowego oraz wykonanie instalacji wewnętrznej) należy do użytkownika działki według wskazówek  Elektryka ROD. Ze względów bezpieczeństwa wykonanie instalacji elektrycznej powinno powierzyć się osobie posiadającej niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.

24. Wykonanie instalacji pomiędzy puszką przyłączeniową a licznikiem z zabezpieczeniami oraz montaż licznika i zabezpieczeń podlega odbiorowi przed zakryciem elementów. Odbioru dokonuje Elektryk ROD lub osoba upoważniona przez Zarząd.

25. Podłączenia w puszkach przyłączeniowych na altanach może wykonywać wyłącznie Elektryk ROD.

NIE WOLNO USZKADZAĆ PLOMB I PRÓBOWAĆ JAKIEJKOLWIEK INGERENCJI W SIEĆ ELEKTRYCZNĄ NA TERENIE OGRODU.

26.    Do obowiązków Elektryka ROD należy dokonanie odbiorów wymaganych przez Zarząd ROD i sprawdzenie poprawności i jakości wykonania oraz podłączenie do ogólnej sieci elektroenergetycznej w ROD poprzez podłączenie końcówek kabli do przyłącza na działce z której jest doprowadzana energia do nowo podłączanej działki.

27.    Po montażu instalacji konieczne jest wykonanie badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej przed dotykiem pośrednim urządzeń i instalacji elektrycznej. Należy to do obowiązków użytkownika działki. Pomiarów mogą dokonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Protokół z pomiarów należy przedstawić Zarządowi ROD przed podłączeniem instalacji do sieci elektrycznej ROD.

28. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy konsultować się z Elektrykiem ROD , lub w dni dyżurów Zarzadu ROD.

 

 

czytaj więcej
Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...