Rodzinny Ogród Działkowy
"Stare Stawy"
ul. Przy Potoku 11
skr. pocztowa 30
32-600 Oświęcim
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 517 863 390

  • UWAGA

    Informujemy,że Brama „A” w ROD oraz furtka przy bramie zostają zamknięte od08.11.2022 do odwołania. Parking przy bramie oraz śmietnik będą nieczynne. Wjazd na teren ROD odbywać się będzie tylko bramą „B”, od ul. Ogródkowej. Ruch pieszy do sektora A możliwy będzie tylko furtkami od strony parkingu przy odpadach zielonych.    Ze względów bezpieczeństwa, na czas budowy odcinka drogi S1 prosimy o unikanie poruszania się pieszego, rowerowego czy samochodowego po terenie budowy.

    Czytaj więcej...

RODO i monitoring wizyjny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Stare Stawy” w Oświęcimiu ul. Przy Potoku 11 32-600 Oświęcim, tel.: 517-863-390, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach związkowych gwarantujących konieczność zapewnienia realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD.

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją nie podania danych będzie odmowa zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki/zawarcia umowy dzierżawy/nadania członkostwa.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia prawa do działki z wyłączeniem imienia, nazwiska, numeru działki, które przetwarza się bezterminowo

5) Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.

6) Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Polski Związek Działkowców –Rodzinny Ogród Działkowy „Stare Stawy” w Oświęcimiu przy ul. Przy potoku 11, tel. 517-863-390 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Przetwarzanie danych za pomocną monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zabezpieczenia infrastruktury ogrodowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie ROD, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fe RODO i obejmuje plac przy budynku administracyjnym, bramy ogrodowe, parkingi ogrodowe oraz aleje ogrodowe i plac rekreacyjny.

3) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

4) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni.

7) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania    się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych w sposób wskazany powyżej.

8) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

9) Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie ROD. Na terenie ROD znajdują się oznaczenia wskazującego, że obiekt jest monitorowany.

 

Projekt & Wykonanie - Mariusz Skwarczyński
Loading...